L’Adoración dels Reis Mags

MC081
Paolo da San Leocadio
c. 1507
Oli sobre taula

L’Adoració dels Reis Mags només s’esmenta als escrits de sant Mateu (2:1-12), en els evangelis canònics, on s’indica que uns mags van arribar a Betlem per adorar el rei dels jueus, guiats per un estel. No obstant això, per poder comprendre la història, és necessari acudir als evangelis apòcrifs, en els quals l’escena dels Mags es conta de manera més profunda. El nombre dels mags varia en funció de l’època, fins que, finalment, va prevaldre el nombre de tres, per raons bíbliques, litúrgiques i simbòliques. Aquesta xifra s’associava, fonamentalment, amb la xifra sagrada de la Trinitat, encara que també s’ha volgut veure en aquest nombre la personificació de les edats de l’home; per a altres serien els delegats, respectivament, de les tres parts del món en aquest moment conegudes: Àsia, Europa i Àfrica.